نابازاریابی، نامحصول، نامشتری

۱. آنچه کارآفرینِ جوان در آینه بیند، “پیتر دراکر” در خشت خام می‌دید احتمالا این گفته معروف را از پیتر دراکر شنیده‌اید: “بهترین روش پیش‌بینی آینده خلق آن است“. اغلب این جمله را معروف‌ترین سخن او می‌دانند ولی من معتقدم دراکر حرف‌های بسیار مهم‌تر و به‌دردبخورتری هم زده است که تاثیرگذارترین آنها اتفاقا........