آیین نامه ها و بخشنامه ها

رديف عنوان فرمتسايز
1 راهنماي انتخاب روش تدارک پروژه - نشريه شماره 717pdf3.56 mb
2 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه اي و اﻟﺰاﻣﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮدي و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ - نشريه شماره 714pdf22 mb
3 ضوابط طراحی ساختمان ها ی آموزشی - نشريه شماره 697pdf4.18 mb
4 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ - نشريه شماره 659pdf4.48 mb
5 ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ - نشريه شماره 654pdf5.22 mb
6 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه ﺑﻬﺮه ﻫﺎي CHPور )ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و( ﮔﺮﻣﺎ - نشريه شماره 627pdf4.97 mb
7 راﻫﻨ زﻟﺰﻟﻪ ﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ - نشريه شماره 626pdf1.02 mb
8 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - نشريه شماره 622pdf3.84 mb
9 آﻳﻴﻦ ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﻧﻮرد)ﺑﺨﺶﻏﻴﺮ ﺳﺎزه ( - نشريه شماره 613pdf2.13 mb
10 آﻳﻴﻦ ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﻧﻮرد)ﺳﺎزه ﺑﺨﺶ ( - نشريه شماره 612pdf4.49 mb
11 سامانه ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه مخابرات - نشريه شماره 608pdf2.58 mb
12 سامانه ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه برق رساني - نشريه شماره 607pdf2.33 mb
13 سامانه ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه گاز رساني - نشريه شماره 606pdf6.33 mb
14 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه فاضلاب - نشريه شماره 605pdf7.05 mb
15 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه آب رساني - نشريه شماره 604pdf5.13 mb
16 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه مخابرات - نشريه شماره 603pdf4.78 mb
17 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه برق رساني - نشريه شماره 602pdf6 mb
18 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه گازرساني - نشريه شماره 601pdf6.64 mb
19 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﺑﻠﻮك ﺗﻴﺮﭼﻪ و ﺗﻴﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺎز ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺟﺎن - نشريه شماره 543pdf8.21 mb
20 راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي سيستم جداساز ﻟﺮزه اي درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ - نشريه شماره 523pdf13.7 mb
21 ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ـ واﮔﺬاری ﺑﺮداری ـ Build – Operate – Transfer (BOT) - نشريه شماره 469pdf2.32 mb
22 ﻣﻌﺮﻓﻲ ماشين آلات ﻋﻤﺮاﻧﻲ - نشريه شماره 446pdf44.8 mb
23 واژه نامه بتن - ويرايش سوم - نشريه شماره 414pdf3.91 mb
24 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ سازه هاي ﻓﻀﺎﮐﺎر - نشريه شماره 400pdf17.2 mb
25 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ طرح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎزه هاي بتني پيش ساخته - نشريه شماره 388pdf5.47 mb
26 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻠﻲ سه بعدي-ﺗﺠﺪﻳﺪ نظر اول- نشريه شماره 385pdf4.85 mb
27 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد - نشريه شماره 376pdf4.59 mb
28 راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي لرزه اي ساختمان هاي موجود - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎيﻓﻮﻻدي - نشريه شماره 363pdf10.3 mb
29 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻟﺮﺯﻩ ﺍی ساختمانهاي ﻣﻮﺟﻮﺩ -ويرايش اول - نشريه شماره 361pdf9.04 mb
30 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد - تجديد نظر اول - نشريه شماره 360pdf8.12 mb
31 راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎیﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ تقويتيFRP - نشريه شماره 345pdf13.3 mb
32 آيين نامه سازه هاي بتني حجيم- نشريه شماره 344pdf1.91 mb
33 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه - نشريه شماره 327pdf5.04 mb
34 ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی - نشريه شماره 325pdf8.74 mb
35 ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺧﺮﺟﯿﻨﯽ - نشريه شماره 324pdf1.81 mb
36 راهنماي طراحي ديوارهاي حايل - نشريه شماره 308pdf12.7 mb
37 استانداردهاي نقشه کشي ساختمان - نشريه شماره 256pdf18 mb
38 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي ساختمانهاي موجود - تجديدنظر اول - نشريه شماره 251pdf5.48 mb
39 آيين نامه جوشکاري ساختماني ايران - نشريه شماره 228pdf10.1 mb
40 پوشش پلي اتيلني لوله ها و اتصالات فولادي - نشريه شماره 204pdf0.97 mb
41 ضوابط طراحي فضاي سبز شهري - نشريه شماره 203pdf15 mb
42 بتن در مناطق گرمسير - نشريه شماره 184pdf3.96 mb
43 ضوابط طراحي ساختمانهاي اداري - نشريه شماره 178pdf1.82 mb
44 پوشش جدار لوله هاي فولادي با ملات ماسه سيماني - نشريه شماره 173pdf903 kb
45 آزمايشهاي تيپ مکانيک خاک - نشريه شماره 127pdf2.83 mb
46 آيين نامه بتن ايران (آبا) - تجديدنظر اول - نشريه شماره 120pdf9.62 mb
47 دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي - نشريه شماره 112pdf3.67 mb
48 بلوک بتني و کاربرد آن در ديوار - نشريه شماره 100pdf2.1 mb
49 ضريبها و جدولهاي تبديل واحدها و مقياسها - نشريه شماره 98pdf5.32 mb
50 مشخصات فني نقشه برداري - نشريه شماره 95pdf1.02 mb
51 جزئيات معماري ساختمانهاي آجري - نشريه شماره 92pdf7.28 mb
52 راهنماي طرح ساختمانهاي فولادي - نشريه شماره 78pdf21.9 mb
53 ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - تجديدنظر دوم - نشريه شماره 55pdf13.7 mb
54 استانداردهاي نقشه کشي - نشريه شماره 37pdf8.18 mb
55 ايمني در جوشکاري - نشريه شماره 24pdf617 kb
56 بازرسي و کنترل کيفيت جوش در ساختمانهاي فولادي - نشريه شماره 23pdf1.17 mb
57 تجهيز و سازمان دادن کارگاه جوشکاري - نشريه شماره 21pdf1.09 mb
58 جوشکاري در ساختمانهاي فولادي - نشريه شماره 20pdf1.54 mb
59 ضوابط ملاک عمل ایمنی معمـاریpdf1.78 mb
60 راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری pdf549 kb
61 ﺗﻬﺮان راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﮔﻮدﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ -اول ﺑﺨﺶ pdf387 kb
62 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﻮدﺑﺮدار ي ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ pdf91.4 kb
63 دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران pdf563 kb
64 واحد6 سقف و يا بيش از 4 دستورالعمل pdf402 kb
65 موافقتنامه,شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان pdf1.6 mb
66 آیین نامه طرح هندسی راه ها (نشریه 161) pdf5.8 mb
67 استاندارد نقشه کشی ساختمانی ( نشریه 256 ) pdf2.6 mb
68 ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (نشریه 232) pdf2.3 mb
69 راهنما و تفسیر آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله pdf3.9 mb
70 آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکار pdf211 kb
71 ضوابط فنی برای اجرای شمع و سپر ( نشریه 30 ) pdf491 kb
72 مشخصات تیرچه استاندارد pdf12 mb
73 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود pdf4.6 mb
74 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه مهندسان مشاور pdf5.5 mb
75 راهنمای طراحی دیوارهای حائل (نشریه 308) pdf15.2 mb
76 محافظت ساختمان ها در برابر حریق - نشریه 111 pdf3.3 mb
77 طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-آیین کار 1 pdf1.5 mb
78 ديوارهاي سنگي - نشريه شماره 90pdf1.19 mb