استانداردهاي حسابداري

رديف عنوان فرمتسايز
1 مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداريpdf6.82mb
2 نحوه ارائه صورتهاي ماليpdf334kb
3 صورت جريان وجوه نقدpdf484kb
4 درآمد عملياتيpdf252kb
5 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴pdf287kb
6 حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهpdf194kb
7 گزارش عملکرد ماليpdf184kb
8 حسابداري موجودي مواد و کالاpdf195kb
9 حسابداري پيمانهاي بلند مدتpdf289kb
10 حسابداري کمکهاي بلاعوض دولتpdf192kb
11 حسابداري داراييهاي ثابت مشهودpdf282kb
12 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابستهpdf177kb
13 حسابداري مخارج تامين ماليpdf135kb
14 نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاريpdf108kb
15 حسابداري سرمايه گذاريهاpdf226kb
16 آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده۱۳۹۱)pdf225kb
17 حسابداري داراييهاي نامشهودpdf352kb
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعيpdf202kb
19 حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري pdf244kb
20 حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابستهpdf240kb
21 حسابداري اجاره هاpdf201kb
22 گزارشگري مالي ميان دوره ايpdf206kb
23 حسابدارى مشاركتهاى خاصpdf180kb
24 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار يpdf114kb
25 گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلفpdf252kb
26 فعالیتهای کشاورزیpdf461kb
27 طرحهای مزایای بازنشستگیpdf299kb
28 فعاليتهاي بيمه عموميpdf430kb
29 فعاليتهاي ساخت املاكpdf282kb
30 سود هر سهمpdf372kb
31 دارائيهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شدهpdf395kb
32 كاهش ارزش دارائيهاpdf1mb