متن مرامنامه

شيوه نامه باشگاه تخصصي شرکتباشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار "باشگاه" ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعی و غير سياسى که بر پايه همکاری و همفکری گروهی به منظور ارتقاء بنيه علمي - تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

ماده ١ـ نام و مركز باشگاه

نام باشگاه «باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران» به آدرس : تهران خيابان استاد شهيد مطهري _ بين خيابان شهيد علي اكبري (پارسا سابق) و سهروردي _ پلاك 121 ميباشد.

ماده ٢ـ اهداف باشگاه

١ـ٢- ارتقاء سطح دانش تخصصي و حرفه اي اعضاء .

2-2- ايجاد تسهيلات لازم براي تبادل نظر و ايجاد روحيه همكاري بين اعضاء .

2-3- انتقال تجربيات به متخصصين فني تازه وارد به شركت .

2-4- ترغيب اعضاء جهت تعريف پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون مسائل و مشكلات فني مبتلا به شركت و پيشنهاد به شوراي پژوهشها .

2-5- تلاش براي دسترسي به يافته هاي جديد علمي - تخصصي توسط ساير جوامع تخصصي و حرفه اي و مراكز دانشگاهي .

ماده 3 _ اركان باشگاه

3-1- هيأت امناء

هيأت امناء بالاترين ركن تصميم گيري باشگاه است كه اعضاء هيأت امناء همان اعضاء شوراي پژوهشهاي شركت سازمان توسعه مسكن ايران ميباشند.
هيات امنا عهده دار سياست گذاري ، پيگيري و نظارت بر کار باشگاه به ويژه موارد مندرج در بند (ج) ماده (3) دستورالعمل شورا ميباشد.


3-2- مدير باشگاه

پس از هيأت امناء مدير باشگاه بالاترين ركن تصميم گيري و اجرائي باشگاه است و اداره امور باشگاه را به عهده دارد مدير باشگاه براي تحقق اهداف باشگاه بايستي ساختار سازماني لازم را تهيه و پيشنهاد نمايد.

مدير باشگاه بايستي طي گزارشات منظم دوره اي هيات امناء در جريان امور باشگاه قرار داده و تصميمات هيات امنا را به اجرا در آورد .

3-3- بازرس

باشگاه داراي يك بازرس به انتخاب هيأت امناء ميباشد كه وظيفه نظارت بر فعاليت باشگاه و تهيه گزارشات در خصوص عملكرد باشگاه و مدير باشگاه را بر عهده دارد.

ماده 4- عضويت در باشگاه

4-1- انواع عضويت : عضويت در باشگاه به سه صورت عادي ، فعال و افتخاري ميباشد .

4-1-1- عضو عادي : پرسنل ثابت يا قراردادي توسعه مسكن و شركتهاي تابعه با مدرك حداقل کارداني كه حداقل سه ماه سابقه حضور در مجموعه داشته باشند.

4-1-2- عضو فعال : افرادي كه فعاليتهاي ارزنده اي در جهت پيشرفت امور اجرائي شركت داشته باشند از قبيل ارائه مقاله ، ارائه پيشنهادات در قالب نظام پيشنهادات ، تأليف يا ترجمه كتاب ، ارائه گزارشات تخصصي از تجربيات بدست آمده در پروژه ها و ... ساير مواردي كه به تشخيص هيأت امنا اعلام ميگردد.

4-1-3- عضو افتخاري : افرادي كه داراي صلاحيتهاي برجسته اي از لحاظ علمي ، تخصصي ، اجرائي ، طراحي و مديريتي باشند و با در نظر گرفتن روند احراز عضويت به عضويت افتخاري باشگاه در مي آيند.

4-1-4- روند احراز هويت : روند احراز در خصوص اعضاي عادي و فعال به ترتيب درخواست عضو ، تاييد مدير مربوطه و تصويب هيات امناء و در خصوص اعضاي افتخاري درخواست عضو يا پيشنهاد يكي از اعضاء و تأئيد هيأت امناء مي باشد .
تبصره (1): عصويت عادي افرادي که واجد شرايط مذکور در بند 4-1-1 نباشند ، با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه امکان پذير است .
تبصره (2) : کليه پرسنل شرکت ها با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه مي توانند امکان دسترسي به سايت اينترنتي داشته باشند.

4-2- خاتمه عضويت :

عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :

4-2-1- قطع همکاري عضو با شرکت (مگر آنکه عضو متقاضي عضويت باشد که در صورت تصويب شورا امکان پذير است)
4-2-2- عدم صلاحيت عضو بنا به تصميم هيئت امناء .

ماده 5 _ اختتاميه :

اين مرامنامه در 5 ماده تهيه و تنظيم گرديده و در تاريخ 1396/02/09 به انضمام دستورالعمل شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن به تصويب مديريت شرکت رسيده است.
  • 34 708