باشگاه تخصصی شرکت سازمان توسعه مسکن ایران

مجموعه اي است حرفه اي ، مستقل ، غير انتفاعي و غير سياسي که بر پايه همکاري و همفکري علمي ، فني و حرفه اي گروهي به منظور ارتقاي بنيه علمي کادر فني تشکيل شده است.

آدرس الکترونيک سايت باشگاه تخصصي www.tectmi.com مي باشد و شرايط عضويت در باشگاه در سايت فوق الذکر درج گرديده است.

شيوه نامه باشگاه تخصصي شرکت :

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار "باشگاه" ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي - تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

ماده 1ـ نام و مركز باشگاه

نام باشگاه «باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران» به آدرس : تهران خيابان استاد شهيد مطهري _ بين خيابان شهيد علي اكبري (پارسا سابق) و سهروردي _ پلاك 121 ميباشد.

ماده 2ـ اهداف باشگاه

1ـ2- ارتقاء سطح دانش تخصصي و حرفه اي اعضاء .
2-2- ايجاد تسهيلات لازم براي تبادل نظر و ايجاد روحيه همكاري بين اعضاء .
2-3- انتقال تجربيات به متخصصين فني تازه وارد به شركت .
2-4- ترغيب اعضاء جهت تعريف پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون مسائل و مشكلات فني مبتلا به شركت و پيشنهاد به شوراي پژوهشها .
2-5- تلاش براي دسترسي به يافته هاي جديد علمي - تخصصي توسط ساير جوامع تخصصي و حرفه اي و مراكز دانشگاهي .

ماده 3 _ اركان باشگاه

3-1- هيأت امناء
هيأت امناء بالاترين ركن تصميم گيري باشگاه است كه اعضاء هيأت امناء همان اعضاء شوراي پژوهشهاي شركت سازمان توسعه مسكن ايران ميباشند. هيات امنا عهده دار سياست گذاري ، پيگيري و نظارت بر کار باشگاه به ويژه موارد مندرج در بند (ج) ماده (3) دستورالعمل شورا ميباشد.
3-2- مدير باشگاه
پس از هيأت امناء مدير باشگاه بالاترين ركن تصميم گيري و اجرائي باشگاه است و اداره امور باشگاه را به عهده دارد مدير باشگاه براي تحقق اهداف باشگاه بايستي ساختار سازماني لازم را تهيه و پيشنهاد نمايد.
مدير باشگاه بايستي طي گزارشات منظم دوره اي هيات امناء در جريان امور باشگاه قرار داده و تصميمات هيات امنا را به اجرا در آورد .
3-3- بازرس
باشگاه داراي يك بازرس به انتخاب هيأت امناء ميباشد كه وظيفه نظارت بر فعاليت باشگاه و تهيه گزارشات در خصوص عملكرد باشگاه و مدير باشگاه را بر عهده دارد.

ماده 4- عضويت در باشگاه

4-1- انواع عضويت : عضويت در باشگاه به سه صورت عادي ، فعال و افتخاري ميباشد .
4-1-1- عضو عادي : پرسنل ثابت يا قراردادي توسعه مسكن و شركتهاي تابعه با مدرك حداقل کارداني كه حداقل سه ماه سابقه حضور در مجموعه داشته باشند.
4-1-2- عضو فعال : افرادي كه فعاليتهاي ارزنده اي در جهت پيشرفت امور اجرائي شركت داشته باشند از قبيل ارائه مقاله ، ارائه پيشنهادات در قالب نظام پيشنهادات ، تأليف يا ترجمه كتاب ، ارائه گزارشات تخصصي از تجربيات بدست آمده در پروژه ها و ... ساير مواردي كه به تشخيص هيأت امنا اعلام ميگردد.
4-1-3- عضو افتخاري : افرادي كه داراي صلاحيتهاي برجسته اي از لحاظ علمي ، تخصصي ، اجرائي ، طراحي و مديريتي باشند و با در نظر گرفتن روند احراز عضويت به عضويت افتخاري باشگاه در مي آيند.
4-1-4- روند احراز هويت : روند احراز در خصوص اعضاي عادي و فعال به ترتيب درخواست عضو ، تاييد مدير مربوطه و تصويب هيات امناء و در خصوص اعضاي افتخاري درخواست عضو يا پيشنهاد يكي از اعضاء و تأئيد هيأت امناء مي باشد . تبصره (1): عصويت عادي افرادي که واجد شرايط مذکور در بند 4-1-1 نباشند ، با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه امکان پذير است . تبصره (2) : کليه پرسنل شرکت ها با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه مي توانند امکان دسترسي به سايت اينترنتي داشته باشند.
4-2- خاتمه عضويت :
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
4-2-1- قطع همکاري عضو با شرکت (مگر آنکه عضو متقاضي عضويت باشد که در صورت تصويب شورا امکان پذير است)
4-2-2- عدم صلاحيت عضو بنا به تصميم هيئت امناء .

ماده 5 _ اختتاميه :

اين مرامنامه در 5 ماده تهيه و تنظيم گرديده و در تاريخ 1396/02/09 به انضمام دستورالعمل شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن به تصويب مديريت شرکت رسيده است.

باشگاه تخصصی شرکت سازمان توسعه مسکن ایران

مجموعه اي است حرفه اي ، مستقل ، غير انتفاعي و غير سياسي که بر پايه همکاري و همفکري علمي ، فني و حرفه اي گروهي به منظور ارتقاي بنيه علمي کادر فني تشکيل شده است.

آدرس الکترونيک سايت باشگاه تخصصي www.tectmi.com مي باشد و شرايط عضويت در باشگاه در سايت فوق الذکر درج گرديده است.

شيوه نامه باشگاه تخصصي شرکت :

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار "باشگاه" ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي - تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

ماده 1ـ نام و مركز باشگاه

نام باشگاه «باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران» به آدرس : تهران خيابان استاد شهيد مطهري _ بين خيابان شهيد علي اكبري (پارسا سابق) و سهروردي _ پلاك 121 ميباشد.

ماده 2ـ اهداف باشگاه

1ـ2- ارتقاء سطح دانش تخصصي و حرفه اي اعضاء .
2-2- ايجاد تسهيلات لازم براي تبادل نظر و ايجاد روحيه همكاري بين اعضاء .
2-3- انتقال تجربيات به متخصصين فني تازه وارد به شركت .
2-4- ترغيب اعضاء جهت تعريف پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون مسائل و مشكلات فني مبتلا به شركت و پيشنهاد به شوراي پژوهشها .
2-5- تلاش براي دسترسي به يافته هاي جديد علمي - تخصصي توسط ساير جوامع تخصصي و حرفه اي و مراكز دانشگاهي .

ماده 3 _ اركان باشگاه

3-1- هيأت امناء
هيأت امناء بالاترين ركن تصميم گيري باشگاه است كه اعضاء هيأت امناء همان اعضاء شوراي پژوهشهاي شركت سازمان توسعه مسكن ايران ميباشند. هيات امنا عهده دار سياست گذاري ، پيگيري و نظارت بر کار باشگاه به ويژه موارد مندرج در بند (ج) ماده (3) دستورالعمل شورا ميباشد.
3-2- مدير باشگاه
پس از هيأت امناء مدير باشگاه بالاترين ركن تصميم گيري و اجرائي باشگاه است و اداره امور باشگاه را به عهده دارد مدير باشگاه براي تحقق اهداف باشگاه بايستي ساختار سازماني لازم را تهيه و پيشنهاد نمايد.
مدير باشگاه بايستي طي گزارشات منظم دوره اي هيات امناء در جريان امور باشگاه قرار داده و تصميمات هيات امنا را به اجرا در آورد .
3-3- بازرس
باشگاه داراي يك بازرس به انتخاب هيأت امناء ميباشد كه وظيفه نظارت بر فعاليت باشگاه و تهيه گزارشات در خصوص عملكرد باشگاه و مدير باشگاه را بر عهده دارد.

ماده 4- عضويت در باشگاه

4-1- انواع عضويت : عضويت در باشگاه به سه صورت عادي ، فعال و افتخاري ميباشد .
4-1-1- عضو عادي : پرسنل ثابت يا قراردادي توسعه مسكن و شركتهاي تابعه با مدرك حداقل کارداني كه حداقل سه ماه سابقه حضور در مجموعه داشته باشند.
4-1-2- عضو فعال : افرادي كه فعاليتهاي ارزنده اي در جهت پيشرفت امور اجرائي شركت داشته باشند از قبيل ارائه مقاله ، ارائه پيشنهادات در قالب نظام پيشنهادات ، تأليف يا ترجمه كتاب ، ارائه گزارشات تخصصي از تجربيات بدست آمده در پروژه ها و ... ساير مواردي كه به تشخيص هيأت امنا اعلام ميگردد.
4-1-3- عضو افتخاري : افرادي كه داراي صلاحيتهاي برجسته اي از لحاظ علمي ، تخصصي ، اجرائي ، طراحي و مديريتي باشند و با در نظر گرفتن روند احراز عضويت به عضويت افتخاري باشگاه در مي آيند.
4-1-4- روند احراز هويت : روند احراز در خصوص اعضاي عادي و فعال به ترتيب درخواست عضو ، تاييد مدير مربوطه و تصويب هيات امناء و در خصوص اعضاي افتخاري درخواست عضو يا پيشنهاد يكي از اعضاء و تأئيد هيأت امناء مي باشد . تبصره (1): عصويت عادي افرادي که واجد شرايط مذکور در بند 4-1-1 نباشند ، با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه امکان پذير است . تبصره (2) : کليه پرسنل شرکت ها با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه مي توانند امکان دسترسي به سايت اينترنتي داشته باشند.
4-2- خاتمه عضويت :
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
4-2-1- قطع همکاري عضو با شرکت (مگر آنکه عضو متقاضي عضويت باشد که در صورت تصويب شورا امکان پذير است)
4-2-2- عدم صلاحيت عضو بنا به تصميم هيئت امناء .

ماده 5 _ اختتاميه :

اين مرامنامه در 5 ماده تهيه و تنظيم گرديده و در تاريخ 1396/02/09 به انضمام دستورالعمل شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن به تصويب مديريت شرکت رسيده است.

اهداف باشگاه تخصصی شرکت توسعه مسکن ایران

  • ارتقاء سطح دانش فني و حرفه اي اعضاء

  • ايجاد تسهيلات لازم براي تبادل نظر و ايجاد روحيه همکاري بين اعضاء

  • انتقال تجربيات به متخصصين فني تازه وارد به شرکت

  • ترغيب اعضاء جهت تعريف پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون مسائل و مشکلات فني به شرکت و پيشنهاد به شوراي فني - مهندسي و تلاش براي دسترسي به يافته هاي جديد فني و مهندسي توسط ساير جوامع فني و تخصصي و مراکز دانشگاهي

تعداد اعضا
0
مطالب باشگاه
0
کتاب های کتابخانه
0

معرفی گروه شرکت های توسعه مسکن ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره هر شرکت روی آن کلیک نمایید.

اخبار و خواندنی ها

آخرین اخبار و جدیدترین مطالب باشگاه را از اینجا دنبال کنید

شورای پژوهش های تخصصی

  • مطالب ارائه شده در جلسات شورا
  • فایلهای ارائه شده در جلسات استانی
  • تجربیات فنی و مهندسی
  • گزارش ها