درباره ما

مجموعه اي است حرفه اي ، مستقل ، غير انتفاعي و غير سياسي که بر پايه همکاري و همفکري علمي ، فني و حرفه اي گروهي به منظور ارتقاي بنيه علمي کادر فني تشکيل شده است.

آدرس الکترونيک سايت باشگاه تخصصي www.tectmi.com مي باشد و شرايط عضويت در باشگاه در سايت فوق الذکر درج گرديده است.

شيوه نامه باشگاه تخصصي شرکت :

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

ماده ۱ـ نام و مركز باشگاه

نام باشگاه «باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران» به آدرس : تهران خيابان استاد شهيد مطهري _ بين خيابان شهيد علي اكبري (پارسا سابق) و سهروردي _ پلاك ۱۲۱ ميباشد.

ماده ۲ـ اهداف باشگاه

۱ـ۲- ارتقاء سطح دانش تخصصي و حرفه اي اعضاء .
۲-۲- ايجاد تسهيلات لازم براي تبادل نظر و ايجاد روحيه همكاري بين اعضاء .
۲-۳- انتقال تجربيات به متخصصين فني تازه وارد به شركت .
۲-۴- ترغيب اعضاء جهت تعريف پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون مسائل و مشكلات فني مبتلا به شركت و پيشنهاد به شوراي پژوهشها .
۲-۵- تلاش براي دسترسي به يافته هاي جديد علمي – تخصصي توسط ساير جوامع تخصصي و حرفه اي و مراكز دانشگاهي .

ماده ۳ _ اركان باشگاه

۳-۱- هيأت امناء
هيأت امناء بالاترين ركن تصميم گيري باشگاه است كه اعضاء هيأت امناء همان اعضاء شوراي پژوهشهاي شركت سازمان توسعه مسكن ايران ميباشند. هيات امنا عهده دار سياست گذاري ، پيگيري و نظارت بر کار باشگاه به ويژه موارد مندرج در بند (ج) ماده (۳) دستورالعمل شورا ميباشد.
۳-۲- مدير باشگاه
پس از هيأت امناء مدير باشگاه بالاترين ركن تصميم گيري و اجرائي باشگاه است و اداره امور باشگاه را به عهده دارد مدير باشگاه براي تحقق اهداف باشگاه بايستي ساختار سازماني لازم را تهيه و پيشنهاد نمايد.
مدير باشگاه بايستي طي گزارشات منظم دوره اي هيات امناء در جريان امور باشگاه قرار داده و تصميمات هيات امنا را به اجرا در آورد .
۳-۳- بازرس
باشگاه داراي يك بازرس به انتخاب هيأت امناء ميباشد كه وظيفه نظارت بر فعاليت باشگاه و تهيه گزارشات در خصوص عملكرد باشگاه و مدير باشگاه را بر عهده دارد.

ماده ۴- عضويت در باشگاه

۴-۱- انواع عضويت : عضويت در باشگاه به سه صورت عادي ، فعال و افتخاري ميباشد .
۴-۱-۱- عضو عادي : پرسنل ثابت يا قراردادي توسعه مسكن و شركتهاي تابعه با مدرك حداقل کارداني كه حداقل سه ماه سابقه حضور در مجموعه داشته باشند.
۴-۱-۲- عضو فعال : افرادي كه فعاليتهاي ارزنده اي در جهت پيشرفت امور اجرائي شركت داشته باشند از قبيل ارائه مقاله ، ارائه پيشنهادات در قالب نظام پيشنهادات ، تأليف يا ترجمه كتاب ، ارائه گزارشات تخصصي از تجربيات بدست آمده در پروژه ها و … ساير مواردي كه به تشخيص هيأت امنا اعلام ميگردد.
۴-۱-۳- عضو افتخاري : افرادي كه داراي صلاحيتهاي برجسته اي از لحاظ علمي ، تخصصي ، اجرائي ، طراحي و مديريتي باشند و با در نظر گرفتن روند احراز عضويت به عضويت افتخاري باشگاه در مي آيند.
۴-۱-۴- روند احراز هويت : روند احراز در خصوص اعضاي عادي و فعال به ترتيب درخواست عضو ، تاييد مدير مربوطه و تصويب هيات امناء و در خصوص اعضاي افتخاري درخواست عضو يا پيشنهاد يكي از اعضاء و تأئيد هيأت امناء مي باشد . تبصره (۱): عصويت عادي افرادي که واجد شرايط مذکور در بند ۴-۱-۱ نباشند ، با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه امکان پذير است . تبصره (۲) : کليه پرسنل شرکت ها با تاييد مديرعامل شرکت مربوطه مي توانند امکان دسترسي به سايت اينترنتي داشته باشند.
۴-۲- خاتمه عضويت :
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
۴-۲-۱- قطع همکاري عضو با شرکت (مگر آنکه عضو متقاضي عضويت باشد که در صورت تصويب شورا امکان پذير است)
۴-۲-۲- عدم صلاحيت عضو بنا به تصميم هيئت امناء .

ماده ۵ _ اختتاميه :

اين مرامنامه در ۵ ماده تهيه و تنظيم گرديده و در تاريخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ به انضمام دستورالعمل شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن به تصويب مديريت شرکت رسيده است.